capture

پرداخت هزینه سفارش

1,000 تومان

مبلغ برآورد شده برای سفارش خود را با استفاده از گزینه تعداد تعیین کرده و پرداخت نمایید . ( در صورتی که مبلغ برآورد شده رند نیست آن را به سمت بالا رند نمایید )
به طور مثال : برای پرداخت 53 هزار تومان لازم است تعداد را روی 53 قرار داده و پرداخت نمایید.